دسته‌بندی نشده

پایانﹺ کارﹺ وب‌سایت

در بیش از ده سالﹺ گذشته، وب‌سایتﹺ فرهنگ و روان‌کاوې بی پرداختﹺ هیچ هزینه‌یی از سویﹺ آقایﹺ دکتر محمد صنعتې برپا بوده‌است. با این همه، بدونﹺ پشتې‌بانې‌یﹺ ایشان، چاره‌یی مگر پایان در روزهایﹺ آینده نیست. شاید فردایی بهْ‌تر؛ با فرهنگﹺ آزادې و آزادې‌یﹺ فرهنگ.

متن کامل »